Title:

Khoa Thương mại Điện tử - Trường Đại học Thương mại

Description:
Khoa Thương mại Điện tử - Trường Đại học Thương mại (Khoa I), nơi đào tạo các cử nhân chuyên ngành Thương mại Điện tử đầu tiên của Việt Nam.
Tags:
thương, mại, học, điện, tử, khoa, tạo, trường, đào, ngành, đại, các, nhân, của, chuyên, nam, việt, tiên, đầu, nơi
Updated:
23 Jan 2016